UMOWA Z FOTOGRAFEM NA WYKONANIE REPORTAŻU ŚLUBNEGO

§ 1
Zakres usługi

Wykonawca zobowiązuje się do fotograficznego udokumentowania uroczystości w dniu ………………… r.
Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zdjęć podczas:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 2
Zamawiane produkty

Zdjęcia wykonane według specyfikacji opisanej w §1 zostaną przekazane Zamawiającemu w formie:
(x) Pendrive w eleganckim opakowaniu zawierające zdjęcia w dużej rozdzielczości
(x) Galerii zdjęć w formie strony www
( ) Inne ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

§ 3
Warunki wykonania i opis usługi

3.1. Wykonawca realizuje dzieło własnym staraniem, przy użyciu własnych narzędzi i na własnych
materiałach w zachowaniem należytej staranności i na poziomie technicznym stosownym dla tego
rodzaju dzieł. Jednocześnie Wykonawca informuje, iż efekt końcowy reportażu ślubnego uzależniony jest
od warunków zastanych w miejscu wykonywania reportażu (rodzaj i natężenie oświetlenia)
i w związku z tym, w wypadku rażąco niedogodnych warunków estetyka zdjęć może nieco odbiegać od
prezentowanej w portfolio Wykonawcy.

3.2. Wykonawca nie ma prawa powierzyć wykonania dzieła stanowiącego przedmiot niniejszej umowy
innej osobie bez uprzedniej zgody Zamawiającego. W przypadku zaistnienia w/w faktu Wykonawca
zobowiązuje się do przedstawienia do wglądu dla Zamawiającego portfolio osoby, która będzie miała
wykonać za niego dzieło. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia zastępstwa
i akceptacji przedstawionego portfolio. W takim przypadku wpłacony przez Zamawiającego zadatek
zostaje mu zwrócony.

3.3. Wykonawca wyraża zgodę na obecność kamerzysty podczas uroczystości, jednak nie odpowiada za
potencjalne zaniżenie jakości dzieła spowodowanego przez jego sprzęt oświetleniowy lub samą jego
obecność i zachowanie.

3.4. By zachować najwyższy poziom jakości wykonanego dzieła i zapewnić komfort jej wykonywania
podczas uroczystości niewskazana jest obecność innych fotografów (w szczególności gości weselnych z
aparatami fotograficznymi). W przypadku pojawienia się innych osób wykonujących zdjęcia lub film,
Wykonawca nie odpowiada za zaniżoną jakość dzieła w wyniku nieprzewidywalnego zachowania tych
osób i nie gwarantuje że ujęcia nie będą zawierały ich obrysów i/lub części ich sprzętu. Zamawiający
zobowiązany jest do poinformowania gości o niniejszym zapisie.

3.5. Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z ofertą i dorobkiem Wykonawcy i akceptuje jego styl
fotograficzny, formę wykonywania pracy oraz ogólną estetykę wykonywanej fotografii.

3.6. Wykonawca polegając na swoim zmyśle estetyki dokona selekcji zdjęć do kompleksowej obróbki
i to on decyduje o finalnym wyglądzie fotografii włączając w to zakres i natężenie retuszu oraz konwersję
zdjęć do czerni i bieli. Wykonawca standardowo nie przekazuje wszystkich wykonanych podczas
reportażu lub sesji zdjęć, chyba że §2 niniejszej umowy stanowi inaczej.

3.7. Ze względu na masowy, spontaniczny i niepowtarzalny charakter uroczystości ślubnej oraz formę
wykonania zdjęć jaką jest fotoreportaż, Wykonawca nie może zagwarantować wykonania fotografii
wszystkich sytuacji, zdarzeń oraz wszystkich osób będących gośćmi na weselu, a Zamawiający jest
świadom tego faktu.

3.8. Zamawiający ma świadomość faktu, że wszelkie sugestie dotyczące sposobu wykonania dzieła,
a także informacje niezbędne do jego należytego wykonania, winny zostać przekazane Wykonawcy z
odpowiednim wyprzedzeniem, najpóźniej dzień przed wykonaniem reportażu.

§ 4
Prawa i obowiązki Zamawiającego

4.1. Zamawiający rozumie, że jakość materiału zdjęciowego objętego niniejszą umową jest wynikiem
zaangażowania Wykonawcy oraz Zamawiającego oraz warunków zastanych w miejscu wykonywania
usługi. Zamawiający zobowiązany jest do wskazania Wykonawcy istotnych osób, które koniecznie mają
zostać uwiecznione na zdjęciach.

4.2. Zamawiający nie ma obowiązku zagwarantowania Wykonawcy posiłków w trakcie zabawy weselnej.
W przypadku braku posiłku Zamawiający ma obowiązek poinformować Wykonawcę
o tym fakcie przed weselem celem umożliwienia mu zapewnienia wyżywienia we własnym zakresie
i w takim przypadku fotografowi przysługuje prawo do 30 min przerwy od pracy na każde 4h wesela.

4.3. Zamawiający dołoży wszelkich starań by ułatwić wykonanie dzieła Wykonawcy w sposób jak
najlepszy. Dotyczy to zapewnienia pozwolenia na fotografowanie w miejscach prywatnych lub
publicznych, zapewnienia bezpieczeństwa fotografa jak i jego sprzętu podczas ceremonii i wesela, a
także współpracy Zamawiającego i Gości z Wykonawcą.

4.4. Zamawiający został poinformowany o konieczności wykonania kopii otrzymanych zdjęć we własnym
zakresie, a Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania materiału zdjęciowego (w formie gotowych
plików JPG i surowych RAWów) w postaci kopii bezpieczeństwa przez minimum 6 miesięcy od oddania
materiału i wydania odpłatnie kopii na życzenie Zamawiającego.

§ 5
Wynagrodzenie i koszty dodatkowe

5.1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia podstawowego
w wysokości …………… brutto.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w 2 ratach:
– w dniu podpisania umowy zadatku w wysokości ………… zł
– w momencie odbioru gotowego materiału na pendrive w wysokości …………… zł

5.2. W razie odstąpienia Zamawiającego od niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje odszkodowanie w
wysokości:
– wartości kwoty zadatku opisanego w 5.1. – jeśli odstąpienie nastąpiło w terminie wcześniejszym niż 3
miesiące do daty określonej w §1.
– 50% wartości wynagrodzenia podstawowego opisanego w 5.1. – jeśli odstąpienie nastąpiło
w terminie od 3 do 1 miesiąca do daty określonej w §1.
– 90% wartości wynagrodzenia podstawowego opisanego w 5.1. – jeśli odstąpienie nastąpiło
w terminie późniejszym niż 1 miesiąc do daty określonej w §1.

5.3. W razie odstąpienia Wykonawcy od niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje odszkodowanie w
wysokości:
– wartości kwoty zadatku opisanego w 5.1. – jeśli odstąpienie nastąpiło w terminie wcześniejszym niż 3
miesiące do daty określonej w §1.
– 50% wartości wynagrodzenie podstawowego opisanego w 5.1. – jeśli odstąpienie nastąpiło
w terminie od 3 do 1 miesiąca do daty określonej w §1.
– 90% wartości wynagrodzenia podstawowego opisanego w 5.1. – jeśli odstąpienie nastąpiło
w terminie późniejszym niż 1 miesiąc od daty określonej w §1.
Odstąpienie Wykonawcy lub Zamawiającego od umowy występuje jedynie w przypadku sytuacji
zależnych od jednej ze stron. W sytuacjach niezależnych (zdarzenie losowe, wypadek, poważna choroba,
śmierć w rodzinie), które mogą wpłynąć na odwołanie ślubu i wesela umowa nawiązuje
do 5.4.

5.4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn losowych (wypadek, poważna
choroba, śmierć w rodzinie itp.) następuje przeniesienie wykonania dzieła na inny wolny termin przy
zachowaniu wcześniejszych ustaleń.
Wykonawca w przypadku wystąpienia po swojej stronie zdarzenia losowego opisanego powyżej
wyznacza osobę, która będzie go zastępowała i musi zostać ona zaakceptowana przez Zamawiającego,
który ma prawo odmówić akceptacji wskazanej osoby, i w takiej sytuacji Wykonawca zwraca wpłacony
zadatek.

5.5. Strony umowy mogą wspólnie do 7 dni przed terminem realizacji zlecenia opisanym w §1 zmienić
jego wartość jedynie na wyższą oraz wprowadzić inne zmiany i dodatkowe treści do umowy poprzez
odpowiednie aneksy (po jednym dla każdej ze stron). Ewentualne ograniczenie zakresu zamówionych
usług (np. rezygnacja z pleneru) przez Zamawiającego po podpisaniu umowy nie będzie miało wpływu
na ustaloną w 5.1. wysokość wynagrodzenia podstawowego i nie spowoduje jej obniżenia.
5.6. Wszelkie dodatkowe usługi i produkty zamawiane poza umową będą wyceniane zgodnie z cennikiem
aktualnym na dzień tego zamówienia.

§ 6
Terminy

6.1. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu płyt DVD z materiałem opisanych
w §2 niniejszej umowy w terminie 60 dni kalendarzowych licząc od daty ślubu (w przypadku braku
pleneru) lub od daty wykonania pleneru. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę tego terminu
Zamawiający ma prawo domagać się rabatu za wykonaną usługę w wysokości do 10% kwoty należnej za
usługę lub wynagrodzenia rzeczowego

6.2. Zamawiający w momencie poinformowania go przez Wykonawcę o fakcie zakończenia prac nad
zdjęciami i przygotowania materiału na płycie/płytach DVD zobowiązany jest w terminie 7 dni dokonać
odbioru płyt i zapłaty 2-ej raty w wysokości określonej w 5.1 niniejszej umowy

6.3. Zamawiający jest zobowiązany zrealizować plener ślubny (jeśli jest on elementem usługi)
w terminie do 30 dniu od terminu uroczystości określonego w §1, a w przypadku nie wywiązania się
z tego zobowiązania z przyczyn zależnych od niego, Wykonawca ma prawo (po uprzednim
poinformowaniu o tym Zamawiającego) oddać materiał bez pleneru przy zachowaniu należnego
wynagrodzenia podstawowego opisanego w 5.1. W przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od woli
Zamawiającego (niesprzyjająca pogoda przez dłuższy okres czasu, choroba, wypadek, śmierć
w rodzinie itp. zdarzenia losowe) termin może zostać przedłużony po uprzedniej akceptacji zmiany przez
Wykonawcę.

§ 7
Prawa autorskie i publiczne wykorzystanie zdjęć.

7.1. Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wykonane zdjęcia (z zakresu określonego w §1) na
zasadzie licencji (dozwolony użytek osobisty), bez autorskiego prawa majątkowego do wykonanych
fotografii, bez możliwości odsprzedaży zdjęć będących przedmiotem niniejszej umowy, bez możliwości
płatnego/nieodpłatnego udostępniania ich do celów komercyjnych komukolwiek. Wykorzystanie zdjęć
przez Zamawiającego w inny sposób niż do użytku osobistego wymaga każdorazowej pisemnej zgody
Wykonawcy.

7.2. Wykonawca zastrzega sobie w stosunku do wykonanego przedmiotu umowy wszelkie prawa,
wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

7.3. Wykonawca zachowuje prawo do bezpłatnego prezentowania wykonanych zdjęć (z zakresu
określonego w §1) w swoim portfolio, materiałach reklamujących działalność Wykonawcy (np. na
autorskiej i firmowej stronie internetowej oraz blogu), konkursach fotograficznych i wystawach, oraz
ogłoszeniach internetowych reklamujących działalność Wykonawcy, a Zamawiający wyraża zgodę na
wykorzystanie swojego wizerunku na powyższych polach eksploatacji i w przyszłości nie będzie
przedstawiał żadnych roszczeń finansowych z tego tytułu.

7.4. Zamawiający wykorzystując wykonane przez Wykonawcę fotografie na stronach internetowych,
portalach, forach itp., zobowiązuje się do wskazania ich autora – jako ich twórcy, poprzez podpisanie
każdej opublikowanej fotografii zwrotem „foto: Krzysztof Mastalski / www.mastal.ski”.

7.5. Zamawiający zobowiązuje się do nie przekazywania/udostępniania zdjęć autorstwa Wykonawcy
w ramach niniejszej umowy firmom obsługującym ślub tj.: hotel, właściciel hotelu/sali weselnej, firmie
realizującej film ślubny, kamerzystom, obsłudze sali weselnej, cateringowi, makijażystkom, stylistkom,
fryzjerkom, czy też do innego komercyjnego wykorzystania bez pisemnej zgody Wykonawcy.

7.6. W razie wycofania się przez Zamawiającego zgody opisanej w 7.3. Wykonawcy będzie z tego
powodu bardzo smutno, bo prezentowanie zdjęć z poprzednich zleceń jest głównym czynnikiem
pozyskiwania nowych klientów.

7.7. Wykonawca zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonywania przeróbek zmieniających oryginalną
postać zdjęcia. Wyjątek stanowi uprawnienie Zamawiającego do wykonywania odbitek zdjęć
(wywoływania i drukowania na użytek własny i do zmiany tych zdjęć na użytek własny).

§ 8
Postanowienia końcowe

8.1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zgodnego oświadczenia woli stron w formie pisemnej
pod rygorem nieważności.
8.2. Ewentualne spory pomiędzy stronami niniejszej umowy rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu
na miejsce zamieszkania Wykonawcy.
8.3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Autorskiego.
8.4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Narzeczona/y zmawiającej/ego zgadza się z wszelkimi warunkami niniejszej umowy potwierdzając
złożonym przez siebie podpisem.